تصاویری از کوه پیمایی های ربزه میزه سال 87


عینالی 19/4/87


عینالی 27/10/87
دورنمای دندکهلیک بولاغی 16/12/87
دورنمای دند

 


دند 23/12/87


کهلیک بولاغی 30/12/87

بفرما صبحونه ;)

/ 1 نظر / 59 بازدید